Årsmöte 2018

Härmed kallar styrelsen för m/s Marianne ekonomisk förening till ordinarie årsmöte

När: Onsdagen den 8 mars 2018 kl. 18.00.

Var: MSK:s klubblokal KAJUTAN I Mariestads Östra hamn.

Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande vid stämman och anmälan om stämmoordförandens val av protokollförare.
 2. Godkännande av röstlängden.
 3. Val av en eller två justeringsmän.
 4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 5. Fastställande av dagordningen.
 6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen skall disponeras.
 8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 9. Fråga om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna.
 10. Budget.
 11. Medlemsavgift.
 12. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall väljas.
 13. Val av ordförande för ett år.
 14. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter och valberedning.
 15. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
 16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar.